Bezpieczna inwestycja
Myjnia samochodowa to świetny pomysł na biznes w Polsce i jednocześnie pewna inwestycja, gdyż kapitał zaangażowany zostaje w bezpieczny rodzaj działalności, na który z pewnością nie zabraknie popytu. Tak jak w całej Unii Europejskiej, również w Polsce rynek motoryzacyjny rozrasta się dynamicznie – nie tylko z powodu ciągłego wzrostu liczby samochodów, ale również z uwagi na rozwój usług z branży motoryzacyjnej. W Polsce zapotrzebowanie na myjnie samochodowe rośnie a ilość istniejących obiektów nie jest wystarczająca. Inwestycja może zwrócić się zatem bardzo szybko, już po roku od otwarcia – w zależności od lokalizacji i rodzaju oferowanych usług. Procedura rozpoczęcia działalności jest przejrzysta, jednakże może zająć trochę czasu.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do wniosku należy dołączyć:

  • Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren
  • Szczegółowy opis działalności
  • Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren.

Na podstawie tych dokumentów odpowiedni organ przeprowadza ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko. Tradycyjna myjnia portalowa zaliczana jest najczęściej do przedsięwzięć mających wpływ na zasoby naturalne. Na podstawie czynników takich jak ilość pobieranej wody, proces uzdatniania wody, wytwarzanie odpadów czy miejsce i sposób odprowadzania ścieków, sprawdzany jest zatem bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:

  • Srodowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi
  • Dobra materialne
  • Zabytki
  • Krajobraz
  • Dostępność do złóż kopalin.

Dodatkowe wymogi prawne
Jeżeli inwestycja uznana zostanie za mogącą znacząco oddziaływać na środowisko, odpowiedni organ może zdecydować o konieczności opracowania dodatkowego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub karty informacyjnej przedsięwzięcia, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kolejnym krokiem jest przyznanie zgody wodnoprawnej, obejmującej wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych oraz do wód lub do ziemi. W przypadku gdy myjnia spowoduje wytworzenie odpadów o masie powyżej 5000 Mg rocznie (lub 1 Mg rocznie w przypadku odpadów niebezpiecznych) konieczne jest również uzyskanie Pozwolenia na wytwarzanie odpadów.